Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

KHÔNG CÒN TRỊ UNG THƯ MÙ QUÁNG VÀ ĐỘC HẠI?

Vietnamese - English –  French


KHÔNG CÒN TRỊ UNG THƯ MÙ QUÁNG VÀ ĐỘC HẠI

Từ lâu người ta đã tìm cách chữa trị ung thư bằng hoá chất, phẫu thuật và các tia phóng xạ cũng như bằng chẩn đoán sớm và bằng một sự phòng vệ thích đáng. Trong lúc đó nguyên nhân đích thực của ung thư vẫn chưa hiểu biết được.

Xác định căn tính đích thực hay bản chất thiên nhiên của ung thư chắc chắn sẽ là bước tiên quyết, hữu ích và thiết yếu sinh tử trong việc trị liệu tuyệt căn ung thư một cách đúng mức.

Quan điểm về lý thuyết trị liệu tận gốc, tuyệt căn của tôi đặt nền tảng trên việc xác định căn tính (xem Phát Minh Về Nguồn Gốc Ung Thư) của ung thư và siêu vi (trong các bệnh siêu vi), tức là nói đến bản chất thiên nhiên hay nguồn gốc của nó. Bởi vì một khi đã biết bản chất thiên nhiên hay nguồn gốc của siêu vi hay ung thư thì việc chữa trị bệnh ung thư và các bệnh siêu vi (kể cả SIDA/AIDS) sẽ dễ dàng hơn. Đây làm một phương pháp trị liệu đặc trưng, tuyệt căn, tận gốc, hợp lý, không độc chống ung thư và các bệnh siêu vi.


Từ trên 30 năm nay, những quan sát lâm sàng trên những triệu chứng tương đồng bệnh lý tổng quát của các bệnh nấm, ung thư và siêu vi đã khởi hứng cho tôi ý tưởng lấy thuốc trị nấm trị những trường hợp ung thư đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Những thành quả hiển nhiên đã khuyến khích tôi tiếp tục phương pháp trị liệu chống nấm “chống ung thư-siêu vi” trên một số lớn bệnh nhân. Bằng một lý luận qui nạp, những kết quả trị lành ung thư có được đã giúp tôi quan niệm rằng siêu vi và tế bào ung thư phải có một bản chất chung là nấm.

Số bệnh khả quan đã được chữa lành (ung thư phổi, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư mũi, ung thư máu bạch huyết Hodgkinien và không-Hodgkinien vv...) và bệnh siêu vi (viêm gan B và C, zona, suyễn) đã giúp tôi ý kiến viết nên quyển sách nhỏ kèm theo trong mạng lưới đây.

Siêu vi và toàn bộ bà con của chúng đều là những sinh vật vô cùng nhỏ và chúng thuộc thành phần hạ cấp nhất trên trái đất; tức chúng nó phải có một bản chất thiên nhiên hực vật hay nấm. Và tính chất nấm này luôn luôn chiến thắng lúc siêu vi thành công chiếm đoạt tế bào cơ thể con người. Nó biến đổi ngay sau đó tế bào của người thành một tế bào nấm bằng hiện tượng siêu vi đột biến.

Với sự biến đổi đột xuất do siêu vi, tế bào cơ thể con người bị biến thành một tế bào ngoại lai, là sinh vật độc bào, sống độc lập, tự do sinh sản, có một bản chất thiên nhiên nấm, khác với bản chất của tế bào cơ thể trước đó. Đó là nguyên tắc hình thành của các tế bào ung thư. Ngoài ra, với tác động không gây ung thư, nhưng làm tê liệt và tiêu diệt tế bào cơ thể, siêu vi là nguyên nhân của nhiều bệnh nan trị.

Những thành công hiển nhiên trong áp dụng lâm sàng của phương pháp chống nấm “chống siêu vi - ung thư” đã chứng minh rằng siêu vi và những tế bào ung thư đều có tính chất nấm. Một khi tính chất nấm của siêu vi và ung thư đã được khẵng định, sự trị liệu ung thư và những bệnh siêu vi không còn là vấn đề nan giải.
Ts. Bs. Nguyễn Thị Thanh
docteurthanh@sympatico.ca

MORE BLIND AND TOXIC TREATMENT OF CANCER

For a long time people sought to treat cancer by surgical operations, the radioactive rays and chemical products, and by an early detection and an adequate prevention. However the exact cause of cancer remains unknown.

The purpose to identify exactly the origin or the nature of cancer is undoubtedly the primordial gesture, very necessary and useful for the appropriate etiologic therapy.

The concept of my etiologic treatment is based on the identification of cancer and the virus (in the viral infections), it reveal their nature or their origin. Because once the nature or the origin of the virus and cancer are known, the treatment of cancer and of the viral infections will be only one routine.

For more than 25 years, the clinical observation of the similarity of the general pathological marks of fungal infections, and of cancers and viral infections had suggested me the idea giving drugs antifungal to the cancer patients who were often at the quite advanced stages. Spectacular successes had encouraged me to continue this therapeutic antifungal "antiviral-anticancer" on a great number of patients. Results obtained made me conceive that the virus and the cancerous cells must have a fungal nature.

The cures of a considerable number of cancers (lung cancer, breast cancer, cancer of the nose, Hodgkinien lymphoma and not Hodgkinien lymphoma etc.) and infections viral (shingles, herpes, viral hepatites B and C) suggested me the idea writing the small booklet attached (Enclosed: Discovery Of Fungal Origin Of Virus and Cancer).

The virus and its varieties are the bio-agents most infinitely small and lower on the ground; they should have a fungal nature. And this fungal character is always dominating when the virus succeeds in invading the cell of the human organism. It transforms into continuation the human normal cell in a fungal cell by the phenomenon of viral mutation.

Because of this mutation, the cell of the human body wounded, poisoned, failing, or has just died is transformed into a being foreign and independent monocell, having a different fungal nature from that of the initial cell. This monocellular being is the first cancerous cell which divides freely. It is the mechanism of the proliferation of the cancerous cells. Moreover the virus could be the causal agent of good of other viral infections by its action not-carcinogen but paralysing and lytic.

The clinical applications of the antifungal therapeutic method "antiviral-anticancer" successfully showed that the virus and the cancerous cells are same fungal. Once the fungal character of the virus and cancer was confirmed, the treatment of cancer and of the viral infections becomes a easier problem to solve.

Dr. Nguyen T. Thanh MD.PhD.
docteurthanh@sympatico.ca*****


PLUS DE TRAITEMENT AVEUGLE ET TOXIQUE DU CANCER

Depuis longtemps on a cherché à traiter le cancer par des interventions chirurgicales, par les rayons radioactifs et par des produits chimiques ainsi que par une détection précoce et une prévention adéquate. Cependant la cause exacte du cancer reste inconnue.

Identifier exactement l’origine ou la nature du cancer est sans doute un geste primordial, bien nécessaire et le plus utile pour la thérapeutique étiologique appropriée.

Le concept de mon traitement étiologique du cancer est basé sur son identification et celui du virus (dans les maladies virales), c’est à dire leur nature ou leur origine. Car une fois la nature ou l’origine du virus et du cancer est connue, le traitement du cancer et des maladies virales ne sera qu’une routine.

Depuis plus de 30 ans, l’observation clinique de la similitude des stigmates généraux pathologiques des infections fongiques, des cancers et des infections virales m’avaient suggérée l’idée de donner des médicaments antifongiques aux cancéreux qui étaient souvent aux stades bien avancés. Des succès spectaculaires m’avaient encouragée de continuer cette thérapeutique antifongique «antivirale-anticancéreuse» sur un grand nombre de patients. Des résultats obtenus m’ont fait concevoir que le virus et les cellules cancéreuses doivent avoir une nature fongique.

Des guérisons d’un nombre considérable de cancers (cancer des poumons, cancer du sein, cancer du nez, lymphome Hodgkinien et lymphome non Hodgkinien etc.) et infections virales (zona, herpès, hépatites virales B et C, Asthme) m’ont suggérée l’idée d’écrire la petite brochure ci-jointe (Découverte de l’origine fongique du virus et du cancer).

Le virus et ses variétés sont des bio-corpuscules les plus infiniment petits et les plus inférieurs sur la terre; ils devraient avoir une nature fongique. Et ce caractère fongique est toujours dominant lorsque le virus réussit à envahir la cellule de l’organisme humain. Il transforme en suite la cellule normale humaine en une cellule fongique par le phénomène de mutation virale.

À cause de cette mutation, la cellule du corps humain blessée, intoxiquée, agonisante, ou venant d’être morte est transformée en une être monocellulaire étrangère, indépendante, ayant une nature fongique différente de celle de la cellule initiale. Cet être monocellulaire est la première cellule cancéreuse qui se divise librement. C’est le mécanisme de la prolifération des cellules cancéreuses. De plus le virus pourrait être l’agent causal de bien d’autres maladies virales par son action non-cancérigène mais paralysante et lytique.
Des applications cliniques de la méthode thérapeutique antifongique "antivirale-anticancéreuse" avec succès ont démontré que le virus et les cellules cancéreuses ont un même caractère fongique. Une fois le caractère fongique du virus et du cancer s’est confirmé, le traitement du cancer et des maladies virales devient un problème plus facile à résoudre.

Dr. Nguyen T. Thanh
docteurthanh@sympatico.ca

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 CHÂN TRỜI MỚI

Bao nhiêu phương pháp tuyệt vời và hiện đại để trị ung thư suốt 45 năm nay, cũng đã đem đến cho nhân loại nhiều nguồn an ủi, kéo dài đời sống và trong những trường hợp cục bộ đã thành công chữa giảm bớt kích thước ung thư với một tỷ lệ khá cao. Nhưng nhiều nhà khoa học đã nói ‘nguồn gốc ung thư chưa biết được’ nên mọi phương pháp trị liệu chỉ có tính cách chữa ngọn (traitement palliatif) và tạm thời kéo dài đời sống một thời gian trong đau khổ tột cùng. Trong lúc đó khoa sinh-vật đã phát triển huy hoàng với kính hiển vi điện tữ, đó là những điễm son mà y học đã biết lợi dụng để dùng trong chẩn đoán.

Tuy vậy, những phát triển về kỹ thuật chẩn bệnh, kỹ thuật giải phẩu, phát triển về X-quang, phim chụp cắt lát (scanner) và tin học cùng kỹ nghệ thuốc hoá chất phong phú cũng chưa làm thuyên giảm toàn bộ tai họa do ung thư gây nên.

Tuy không trị lành ung thư, chúng ta cũng phải công nhận đã có sự thuyên giảm kích thứoc kéo dài sự sống nhiều ít. Sự thuyên giảm kéo dài đó đã đạt được đến khoãng 30%. Nhiều thành công đời sống kéo dài đã được ghi nhận. Sự tàn phá do ung thư cũng đã được ngăn chặn cho nó chậm chạp lại. Dược liệu được dùng dễ dàng và nhiều hơn tuy giá thành còn rất cao, đem lại được một số thành công tuy chỉ là sơ sài và tạm bợ. Hiện tại trên thế giới, khí giới chống ung thư vẩn là đề phòng và giải phẩu.
Nhiều phương pháp cải cách tưởng như thành tựu nhưng rồi chẵng đưa đến đâu. Nhiều khám phá mới của nhiều phòng thí nghiệm lớn đã được các cơ quan thông luận lên tiếng hoan hô rồi cũng chìm trong quên lảng.

Từ 45 năm nay, thứ thuốc được chú trọng nhiều nhất vẩn là Ciplastine, và mới đây là Taxol (Taxoltère). Nhưng các thứ thuốc này cũng không mấy hiệu nghiệm mà lại kịch độc, giá quá cao và mau lờn thuốc, nhất là đối với dân nghèo và trung lưu các nước đang phát triển.

Chúng tôi tự hỏi tại sao với bao công trình nghiên cứu vĩ đại của y-học và sinh vật học, mà vẩn không đem đến được một kết quả nào có tính cách thuyết phục hơn? Hơn nữa tế bào ung thư ngày càng mạnh càng có khả năng chống đối quyết liệt hơn đối với các thứ thuốc hoá học chống tế bào ung thư. Cho nên diễn tiến của ung thư là điều không thể tránh. Vì thế dù công lao y học và sinh vật học đã bỏ ra vô vàn mà cũng chẵng đem lại ích lợi thực tế.

Miển nhiểm trị liệu cũng đã được dùng để trị ung thư, nhưng như trên đã nói, sức khỏe suy yếu kéo theo sự sa sút về sức đề kháng và tính chất miễn nhiểm của cơ thể. Và tình trạng sa sút nầy là cơ hội thuận tiện cho ung thư phát triển và siêu vi hiền biến ra độc hại. Trong tương lai gần, chắc người ta phải phát triển một chuyên khoa mới để có thể giải thích về những yếu tố tâm lý thần kinh đề kháng và miển nhiễm của cơ thể là nguyên nhân của nguồn gốc hình thành và phát triển mạnh ung thư.

Trong khuôn khổ sinh-lý ung-thư bệnh-học, chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến nguyên nhân gây ung thư. Vì một khi biết rỏ nguồn gốc bệnh thì việc trị liệu mới có khả năng trị tận gốc. Như thế nếu chúng ta cần đánh giá biết bao yếu tố, cần nghiên cứu biết bao hiện tượng, cần chứng minh biết bao lý thuyết, thì vấn đề biết rõ nguồn gốc của ung thư phải là vấn đề tiên quyết.

Trong hoàn cảnh nầy, với thiện chí dè dặt chúng tôi xin đóng góp một khám phá mới về nguồn gốc nấm của siêu vi và của ung thư. Tức là khám phá mới về một hiện tượng đột biến của cực-siêu-vi-nấm thành tế-bào ung-thư-nấm.

Chúng tôi mong rằng khám phá trên sẽ được nghiên cứu thí nghiệm rộng rãi, vì nó chẵng hao tốn gì, trái lại nó đưa đến một trị liệu tổng quát (traitement général) phù hợp với ung thư là một cơn bệnh tổng quát .

Khám phá trên có thể là một mặc-khải giải quyết biết bao vấn đề trị liệu nan giải của nhiều thứ bệnh do siêu vi, và ngay cả những bệnh mà nguyên nhân hoàn toàn không giải thích được hoặc giải thích một cách tiêu cực, như vấn đề cholestérol đóng trên thành động mạch và tỉnh mạch ở những người gầy, thiếu dinh dưỡng !

Chúng tôi nghĩ rằng sự khám phá ra nguồn gốc nấm của siêu vi và của ung thư của chúng tôi chỉ đặt trên những quan sát và thực nghiệm lâm sàng là một sự thật. Nó sẽ không bị lãng quên. Nó sẽ được mọi sự giúp đở nối tiếp trong tương lai gần với thuốc chống nấm trị liệu để có thể đi dần đến chổ hoàn chỉnh.

Chúng tôi, trong một hoàn cảnh đơn độc, khó khăn, cá nhân, thiếu thốn về tất cả mọi phương diện. Chúng tôi muốn trình bày khám phá về một hiện tượng sinh lý ung thư cùng một số thành quả hiện vẩn còn khiêm tốn về tế bào nấm ung thư sống ký sinh trong thân xác con người.

Đó là một sự chứng minh về nguồn gốc của tế bào độc hại tạo nên ung thư. Những tế bào nầy hoàn toàn là những sinh vật độc bào, sống riêng rẽ ký sinh vào cơ the, sinh sãn độc lập, phát triển tự do, không hề biết tuân theo mệnh lệnh nào của cơ thể. Chúng hoàn toàn khác biệt với sự sống tế bào cơ thể có qui tắc trật tự.

Với sự trình bày khám phá nầy, chúng tôi mong đưa ra một đường lối trị liệu hầu như không độc hại, ít tốn kém, rất thiết thực và rõ ràng, còn dễ dàng hơn là việc trị bệnh ho lao. Với đường lối trị liệu như vậy tức là chúng ta không còn phải điều trị một cách mơ hồ, mù quáng một căn bệnh thật là hung dữ mà hoàn toàn không biết đối thủ của mình là gì, là ai. Rõ ràng đối thủ của chúng ta có căn cước hẳn hoi, chúng không còn là vi trùng hay cực siêu vi cũng không hẵn là nấm thuần túy mà là một loại nấm được mang trong thân xác nó phần ‘gen’ của con người.

Trong trận chiến ác liệt chống ung thư, HIV/liệt kháng (AIDS/SIDA) và các bệnh do siêu vi mà người ta thường cho rằng không biết gì về nguyên nhân và trị liệu (ví dụ các bệnh thần kinh và tâm thần), nhất định chúng ta không thể thua. Trước nhất chúng ta không thể thua ung thư, siêu vi về kiến thức hiểu biết về căn cước của nó. Bởi vì suốt nữa thế kỷ nay biết bao công trình khoa học dồn dập, xây đắp làm những nấc thang đưa chúng ta đến chổ hiểu biết rõ ràng hơn về nguồn gốc của ung thư để có thể tiêu diệt chúng tận gốc rể.

Trước mọi kiến thức về ung thư cần thiết cho việc trị liệu, không biết đích danh lý lịch của thủ phạm ung thư, chính là một chướng ngại vật to lớn cho mọi chữa trị. Một thiếu sót lớn lao của y-học hiện đại. Trong hoàn cảnh nầy chúng tôi đề nghị chúng ta thử thay tay súng, thử thám hiểm những chân trời mới, thử lắng nghe những suy luận mới, một lý thuyết mới. Hãy thữ thí nghiệm khám phá mới của chúng tôi, một đuờng lối chữa trị dễ dàng mau chóng, ít tốn tiền hơn là những phươnh pháp hoá trị kịch độc và quá đắt hiện hữu.

Ngày nay, tuy y-khoa đã có kỹ thuật tìm ra ung thư sớm sủa, đó là một điểm son lớn. Nhưng phải chăng biết đích xác kẻ thù từ đâu đến, là ai, bản chất nó ra sao là điều kiện thiết yếu sinh tử, quyết định nhất để tìm ra phương pháp tiêu diệt nó ? Cũng như vậy, khi đã biết nguồn gốc ung thư và cách thức nó đến xâm lăng cơ thể con người, chúng ta cố công tìm cách chế ngự sự xuất hiện của nó. Đề phòng nó một cách đúng nghĩa và tích cực.

Như vậy đề phòng ung thư có lẻ là sự thắng trận thứ hai đối với ung thư, sau chiến thắng đầu tiên là hiểu biết về căn cước của nó. Và chắc chắc chiến thắng cuối cùng là nghiên cứu những thứ thuốc chống siêu-vi-nấm và ung-thư-nấm hiệu lực và vô độc cho cơ thể để tiêu diệt ung thư. Và như vậy các bệnh có nguồn gốc siêu vi nấm sẽ không còn chỉ là vấn đề chống, chữa trị tạm bợ đối với chúng ta nữa.

Montréal 26/12/1995
Ts. Bs. Nguyễn Thị Thanh

* * * 

NEW HORIZONS

Despite the huge sums of money invested by western countries for the last 45 years, the battle against cancer remains, unsuccessful. Biological developments contrast with the absence of therapeutic results in terms of cancer. Progress in detection, surgery, radiotherapy and drug technologies have failed to make this scourge recede globally.

In spite of that, the picture is not dark, throughout the world, the remission rate has increased by a third. Many successful result have been recorded and thanks to detection, ravages caused by cancer were minimized. Aithough chemotherapy is better tolerated, its success rate remains partial and sketchy. At the moment, prevention and surgery are still the most effective weapons.

The expected therapeutic revolution did not take place and the victory cries that are regularly sung by the medias and certain researchers following such-and-such lab result never have any repercussions. In the field of chemotherapy, the most remarkable discovery - a drug called Cisplastine - took place thirty years ago, followed very recently by Taxol (Taxotere) - but their efficiency is limited and there is nothing better. We wondered why nobody ever obtained more convincing results despite all these years of research.

Furthermore, considering the capacity of tumoral cells to continuously become more resistant to antimitotic drugs as well as the ineluctable relapses once the tumor has scattered, we have noted that in many cases the benefits of prolonging life by medical means can often be very difficult to evaluate, if not non-existent for certain patients.

Within the current oncogenesis physiopathological context, there must certainly be other unknown-causing factors, other considerations to be evaluated, other approaches to examine, other assumptions to verify, other theories to test.... Similarly and unpretentiously, we conceive with modesty and reserve that a new concept of fungal ultraviral mutation having a neoplastic action in the treatment could bring an element of solution to this huge therapeutic problem ?.

We discussed immunotherapy, since immunodepressive patients often develop a malignant tumor. The two current research main lines are the use of killer lymphocytes and the use of specific monoclonal antibodies. A new science will soon be able to confirm and explain the amazing phenomena of cancer attacks among psycho-depressed individuals. This new science is called psycho-neuro-soma-immunology.

But within the context of our personal approach, we mentioned the likeliness of a natural biological phenomenon or an eventual ultramycotic viral penetration by neoplasma inside the normal cell, in order to try to understand a possible oncogenesis mechanism and finally recommend a rational treatment.

Generally, once they have entered the having cell, these viral particles, in order to multiply, misappropriate to their advantage the synthesis mechanisms of those normal proteins which are essential to cell life. The infected cell produces sufficient quantities of viral consituents to form new viral particles which leaves the cell, spreading the infection towards other cells.

In the carcinogenic process, it would be the opposite. Certain ultraviruses of mycotic nature which have a neoplastic action could remain quiet but become integrated into the genetic inheritance inside the normal cell and would only awaken under the influence of a specific stimulation to provoke a malignant mutation. We do not believe that this mutation is an exceptional phenomenon. Instead of mutating, the oncogenic mycotic ultravirus would force the parasited cell to mutate into a malignant cell in order to radically modify its receptor. Of course, these viruses infect any cell in the human body. We could therefore target their pathogenic action to obtain an eventual therapeutic efficient.

Like prions, infectious protein particles whose existence was still questioned not so long ago but which are now already recognized as being responsible of various infectious and genetic diseases. We hope that potential mycotic cellular ultraviral mutants will one day be identified as real agents responsible for the cancerogenesis process in human tissues.

This battle against cancer is not necessarily lost, since all the hopes nurtured for the last hall-century did not prove vain. We remain optimistic in the face of the considerable progress that was made towards an understanding of the cancer process.

The lack of specificity of the cancerous cell is a major obstacle as much to the current chemotherapy practices than to immunotherapy and genic therapy. In these conditions, we suggest that we change our plans and that we explore other horizons.

Montreal june 15, 1996
Dr Nguyên Thi Thanh MD. Ph.D.


****NEW HORIZONS

Malgré l'énormité des moyens engagés depuis 45 ans par les pays occidentaux, la lutte contre le cancer reste un échec. Les progrès de la biologie contrastent avec l'absence de résultats thérapeutiques en matière de cancer. Les progrès des techniques de détection, de la chirurgie, de la radiothérapie et des médicaments n'ont pas abouti à faire régresser globalement ce fléau.

Malgré cela, le tableau n'est pas sombre, la rémission est augmentée d'un tiers partout dans le monde. Beaucoup de succès ont été enregistrés et grâce au dépistage, les ravages de cancer sont limités. Bien que la chimiothérapie soit mieux supportée, ses succès restent encore partiels et fragmentaires. Actuellement les meilleures armes sont toujours la prévention et la chirurgie au premier stade de tumeur bénigne.

La révolution thérapeutique escomptée n'a pas eu lieu et les cris de victoire étonnés régulièrement par les médias et certains chercheurs à la suite de tel ou tel résultat de laboratoire restent sans suite. La plus remarquable découverte en chimiothérapie a été le Cisplastine voici trente ans, tout récemment le Taxol (Taxotere); mais leur efficacité est limitée et il n'existe rien de mieux. Nous sommes demandée pourquoi on n'est pas parvenu à des résultats plus probants malgré toutes ces années de recherches.

Et encore, devant la capacité des cellules tumorales à développer toujours une résistance aux médicaments antimitotiques et devant des rechutes inéluctables quand la tumeur a disséminé, nous avons constaté que dans de nombreux cas, le bénéfice d'un acharnement thérapeutique est souvent très difficile à évaluer sinon nul, pour certains.

Dans le contexte physiopathologique actuel de l'oncogenèse, il y aurait certainement d'autres facteurs causant encore méconnus, d'autres considérations à évaluer, d'autres approches à étudier, d'autres hypothèses à vérifier, d'autres théories à éprouver... Dans cet ordre d'idée sans prétention aucune, nous concevons avec beaucoup de modestie et de réserve qu'un nouveau concept de mutation ultravirale fongique à action néoplasique dans le traitement, pourrait apporter une petite suggestion à la solution de cet immense problème thérapeutique.

On a parlé de l'immunothérapie, car les malades immunodépressives développent souvent une tumeur maligne. Les deux axes de recherche actuelle sont l'utilisation des lymphocytes tueurs et celle des anticorps monoclonaux spécifiques. Une nouvelle science sera bientôt à même de confirmer et d'expliquer les surprenants phénomènes d'atteinte de cancer aussi chez les psycho-déprimés : c'est la psycho-neuro-immunologie.

Dans notre approche personnelle, nous avons parlé d'un probable phénomène biologique naturel d'éventuelle pénétration virale ultramycosique à action néoplasique dans la cellule normaledans un but d'essai de compréhension d'un possible mécanisme de l'oncogénèse pour pouvoir préconiser un traitement rationnel.

D'une manière générale, une fois pénétrées dans la cellule vivante, pour se multiplier, ces particules virales détournent à leur profit les mécanismes de synthèse des protéines normales indispensables à la vie de ces cellules. Les cellules infectées fabrique des constituants viraux en quantité suffisante, pour former de nouvelles particules virales quittant les cellules, propageant l'infection vers d'autres cellules.

Dans le processus cancérigène, c'est le contraire qui se produirait. Certains ultravirus de nature mycosique à action néoplasique pourraient rester silencieux mais intégrés avec le patrimoine génétique dans la cellule normale et ne "se réveilleraient" que lors de stimulation spécifique pour provoquer la mutation maligne. Nous pensons que cette mutation ne serait pas un phénomène exceptionnel. L'ultravirus mycosique oncogène au lieu de muter, ferait muter la cellule parasite en cellule maligne de façon qu'il puisse changer radicalement le récepteur. Évidemment ces virus infectent n'importe quelle cellule de l'organisme humain et on pourrait alors cibler leur action pathogène pour obtenir une éventuelle efficacité thérapeutique.

En pensant aux prions, particules protéiques infectieuses dont l'existence c’était naguère contesté, mais aujourd'hui déjà reconnues comme des agents responsables de diverses maladies infectieuses et génétiques, nous souhaitons aussi que les possibles mutants ultraviraux cellulaires mycosiques soient identifiés comme de véritables agents responsables des processus de cancérigène du tissu humain.

Dans cette guerre contre le cancer qui n'est pas forcément perdue car les espoirs nourris depuis un demi-siècle ne se sont pas révélés tout vains. Nous gardons l'optimisme de constater que des progrès considérables ont certes été effectués dans la compréhension du processus cancéreux.

L'absence de spécificité de la cellule cancéreuse est un obstacle majeur tant à la chimiothérapie actuelle que l'immunothérapie et a la thérapie génique. Dans ces conditions, nous proposons de changer de fusil d'épaule, d'explorer d'autres horizons. C'est un grand bien de faire porter le gros de l'effort sur la prévention et la détection, mais reconnaître exactement l'identification de l'ennemi est sans doute un geste primordial et le plus utile pour la thérapeutique.

Montréal 21 Janvier 1994

Dr Nguyên Thi Thanh MD. Ph.D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét